***
متاسفانه بسیاری بر این باور غلط استوار هستند که این موضوع امری طبیعی و یکی جاذبه های ترویستی به شمار میرود اما باور کنید که این گونه نیست
***
مهمترین عاملی که باعث بروز به وجود آمدن چنین رخدادی می شود

زمانی است که آب دریاچه به طور فزاینده تبخیر شده و ارتفاع به شدت کاهش پیدا کرده ، در چنین موقعیتی میزان غلظت نمک بالا میرود و سیتوپلاکتون‌ها و جلبک‌های که در دریاچه وجود دارند و به صورت رنگریزه سبز بودند در این شرایط برای تحمل شوری اشباع رنگریزه قرمز رنگ تولید می‌کنند که این موضوع باعث سرخ دیده شدن دریاچه می شود.

و این یعنی خطر بزرگی که خشک شدن نامیده می شود ، دریاچه را تهدید میکند و باید چاره ای اندیشید
***
در ایران تابستان هر سال ، در یاچه های ارومیه، مهارلو،حوض سلطان ،لیپار،قم و تعدادی دیگر به رنگ سرخ در می آیند
***
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی